contrast4.jpgcontrast11.jpgcontrast13.jpgcontrast8.jpgcontrast10.jpgcontrast7.jpgcontrast2.jpgcontrast9.jpgcontrast6.jpgcontrast15.jpgcontrast1.jpgcontrast12.jpgcontrast14.jpg

Opis gminy miejskiej miasta Janowa - Lubelskiego -1933 r.

 

Opis gminy miejskiej miasta Janowa - Lubelskiego. [1933 r.]

część I.

Stan organizacyjny

1. Miasto Janów - Lubelski (siedziba Władz Powiatowych) zajmuje obszar 1018 ha i graniczy bezpośrednio od strony północno-wschodniej z gminą Kawęczyn, zachodniej – gminą Modliborzyce, południowej – gminą Domostawa i wschodnio-południowej – gminą Kocudza.

2. Miasto Janów Lub. z przedmieściami Zaolszynie i Borownica liczy 7067 mieszkańców, w tem ludności katolickiej około 60%.

3. Zarząd Miejski miasta Janowa Lubelskiego mieści się w lokalu własnym przy ulicy 3-Maja Nr 4. Lokal składa się z 6-ciu ubikacji i jest zupełnie odpowiedni na biuro. Mieszkań prywatnych niema.

4. Skład osobowy Zarządu Miejskiego i biura jest następujący:

Kierownik Zarządu Miejskiego - Wacław Radomski,

Sekretarz - Stanisław-Bronisław Musiatowicz,

Pracownicy: - Jan Winiarczyk,

Edmund Łukasiewicz,

Tadeusz Huczkowski,

Adela Głowacka,

Jan Rogowski,

Bogumił Bryndza

Lekarz weterynaryjny - Eugenjusz Bohaczewski.

Podział pracy w biurze Zarządu Miejskiego jest następujący:

1. Kierownik Zarządu Miejskiego - kierownictwo, oraz ogólny nadzór nad gospodarką i biurowością.

2. Sekretarz: sprawy organizacyjne, osobowe, sprawy urzędowania ciała samorządowych, kontrola wewnętrzna, majątek miejski, sprawy ogólno-gospodarcze, drogi i place publiczne, oświata. kul tura i sztuka. spraw y ogólno- administracyjne, akta stanu cywilnego, sprawy wyznaniowe, budowlane i odbudowy, bezpieczeństwa i porządek publiczny.

3. Rachmistrz: rachunkowość. uposażenia i ubezpieczenia społeczne członków.

Zarządu i pracowników miejskich, sprawy ogó1ne, związane z wykonanie budżetu, sprawozdawczość, akty Władzy Nadzorczej. dotyczące za twierdzenia i wykonania budżetu, wykonanie budżetów szkolnych, kredyt oraz zapomogi, lokaty, wpłaty na rachunki czekowe, sumy do wyjaśnienia .depozyty. należności w obcych kasach itp.

Czytaj więcej...

100 LAT to za mało...

Mamy zaszczyt poinformować Państwa o niecodziennej uroczystości. Jedna z szacownych mieszkanek naszego miasta obchodzić będzie w najbliższym czasie swoje 100 urodziny. Jest nam niezmiernie miło że możemy o tym poinformować na naszej stronie.

Jubilatką jest PANI BRONISŁAWA ŁACKO Z DOMU CHABUDA ur. w 1914 roku w Janowie Lubelskim.

 

 

„Serdecznie zapraszam na uroczystość z okazji moich 100 urodzin która odbędzie się w dn. 24.09.2014 o godzinie 12:00 w Kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim. Zapraszam wszystkie koleżanki, kolegów, znajomych do wzięcia udziału we mszy świętej w której pragnę podziękować Bogu za całe moje życie”

Pani Bronisława Łacko ok. 80 lat wcześniej.

Od lewej: Bronisława Łacko zd. Chabuda, Edward Chabuda, Apolonia Chabuda, Józef Chabuda.

Więzienie Carskie w Janowie Lubelski - 1917 rok.

Osady zaginione, przylegające bądz znajdujące się w granicach Janowa Lubelskiego

LUBELSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

DZIEJE LUBELSZCZYZNY

TOM IV

OSADY ZAGINIONE I O ZMIENIONYCH NAZWACH HISTORYCZNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

OPRACOWALI

STEFAN WOJCIECHOWSKI, ANNA SOCHACKA, RYSZARD SZYGIEŁ

WARSZAWA 1986

 

Osady zaginione, przylegające bądz znajdujące się w granicach Janowa Lubelskiego.

BŁONIE /19*/. W spisie z 1827 r. w parafii Biała (k. Janowa Lub.) odnotowano Błonie (Tab I 26), wieś którą wspomina jeszcze Kolberg w 1883 r. (KL I 315). Są to jedyne zapisy tej wsi. Najwidoczniej w późniejszych czasach została wchłonięta przez sąsiednie osady. Zlokalizowana.

OBORÓWKA /204*/, część wsi Szklarnia, gm. Janów Lub.., woj. Tarnobrzeskie. W 1886 r. w gm. Kawęczyn odnotowano wieś Obrówkę (SG VII 351). Tak zapisano ją w 1899 r. (Cat 49), zaś w 1921 r. Obrówka-Leśniczówka z 2 domami i 10 mieszkańcami (Spis 37). Jako osadę leśną zapisano Obrówkę w spisach po 1944 r. W 1971 r. stanowiła ona część wsi Szklarnia i zapisano ją Oborówka (UN 110 6). WU nie notuje.

ZAGRODY JANOWSKIE /391*/. Obok Janowa Lubelskiego pojawiły się dopiero w XIX w., skoro w 1824 r. Zagrody Janowskie miały tylko 7 domów (Tab II 307). Później połączyły się z Janowem Lubelskim. Wzmiankowane jeszcze w 1895 r. jako osada już nie istniejąca (SG XIV 276).

 *- miejsca oznaczone na mapie.

Poniżej mapa przedstawiająca poszczególne miejsca oznaczone numerami.( by powiększyć mapę polecamy kombinację klawiszy Ctrl + +)

 

 

 

Źródło: http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=210&from=&dirids=1&ver_id=&lp=7&QI=

Janów Ordynacki – Starożytna Polska pod względem historycznym… 1845 r.

 

STAROŻYTNA POLSKA POD WZGLĘDEM HISTORYCZNYM, JEOGRAFICZNYM I STATYSTYCZNYM

OPISANA. PRZEZ MICHAŁA BALIŃSKIEGO I TOMASZA LIPINSKIEGO.

TOM II

WARSZAWA 1845

 

Janów o 81/2 mili od Zamościa, miasto Ordynacyi Zamojskiej nad rzeką Białą, ze wsi także Biała zwanej w roku 1640 na miasto pod imieniem Janowa wyniesione zostało przez Katarzynę z Ostroga, Tomasza Zamoyskiego Podskarbiego Koron. żonę. Król Władysław IV wydał na to przywilej t. r. obdarzając mieszkańców prawem magdeburskim. Chociaż miasto daleko pierwej, bo już w roku 1618 zaczęło się budować, istotnie jednak erekcya jego zaledwo r. 1687 przyszła do skutku. Dziedzice Ordynatowie Zamojscy, udzielili mu niektórych swobód i funduszem opatrzyli, a Jan Kazimierz nadał nowe przywileje. Oprócz kościoła parafialnego jest tu kościół i klasztor Dominikanów, których fundacyją zatwierdził w r. 1660 Jan Zamojski Wojewoda Sandomierski. Rok 1780 było w tem mieście 290 domów, między któremi kilkanaście w rynku murowanych.

 

Źródło: http://books.google.pl/books?id=tWxKAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=pl#v=onepage&q&f=false

WybranskiFamily