ROCZNICA ŚMIERCI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO – RAPORT STAROSTY JANOWSKIEGO WŁODZIMIERZA WEBERA PO ŚMIERCI PIŁSUDSKIEGO, 22 MAJA 1935 R.

Raport starosty Janowa Lubelskiego Włodzimierza Webera po śmierci Piłsudskiego, 22 maja 1935 r.,

W miasteczkach nie doczuwa się żadnego podniecenia i życie płynie zupełnie spokojnie, „Do obecnej chwili wśród ludności powiatu bez różnicy przekonań politycznych daje się zauważyć smutek spowodowany śmiercią Marszałka.”, 1 czerwca Weber, uroczystości żałobne w powiecie miały charakter powszechnym , nabożeństwa żałobne odprawione w świątyniach wszystkich wyznań, wzięły liczny udział org. prorządowe, Wici, AK, organizacje te odbyły zebrania żałobne, 280, telefonogram, uroczpilsudskiystości w całym powiecie, 17.05., z powodu burzy przerwa w połączeniu telefon., :W Janowie, gdzie odbyła się podniosła uroczystości wzięło w uroczystości około 3500 osób. W Kraśniku ok. 1,5 tys., w siedzibach gmin ok. 10 tys., Weber, Wiadomość o śmierci marszałka 13 maja wczesnym rankiem, przyjęto z „niewymownym żalem”, na budynkach zawisły flagi opuszczone do połowy masztu, z drzewcem owiniętym krępą, członkowie organizacji społecznych i wiele osób przywdziało opaski żałobne, z ustawionych na ulicach miast odbiorników radiowych gromadnie słuchano komunikatów i pień żałobnych, 13 maja powstał powiatowy Komitet Obchodu Uroczystości żałobnych, skład, przewodniczący starosta, płk. Kazimierz Dworak dca 24 pułku ułanów, 282, ks. Józef Scipio del Campo z Kra, ks. Józef Dąbrowski, kom. Kazimierz Sierakowski kom pow. PP, Wacław Radomski burmistrz JL, Adam Sotowski notariusz z JL, Robert Strużak insp sam gm., M. Sierakowska przewodnicząca oddziału Rodziny Policyjnej, przewodniczący gminnych/miejskich komitetów, w miastach i gminach powstały miejscowe komitety na czele z burmistrzami i wójtami, Nabożeństwa już w przeddzień 17 maja i zakończyły sie 18 , po nich młodzież pod pomniki marszałka, przemówienia, 17 maja w Janowie Lub.,

„Uroczystości żałobne w Janowie rozpoczęły się nabożeństwem o godz. 10.30 w kościele parafialnym. Przed katafalkiem przy którym pełnili straż honorową oficerowie rezerwy, zasiedli przedstawiciele władz urzędów i organizacyj społecznych. Nabożeństwo odprawił ks. Dziekan Dąbrowski Józef. Bardzo podniosłe kazanie wygłosił ks. Dr. Łapkiewicz. Wymieniony scharakteryzował zasługi Marszałka dla Państwa jako Wodza, Budowniczego i Wychowawcy Narodu. W testamencie swoim – mówił ks. Łapkiewicz – Marszałek przekazał Narodowi Konstytucję, która zapewnia Polsce silną władzę Rządu. Do poszanowania i wcielenia w życie tej ustawy bez różnicy zapatrywań politycznych kapłan wzywał całe społeczeństwo, żądając zaprzestania waśni. Wśród poważnego nastroju słowa kapłana wypowiedziane z bólem i pogardą dla tych, którzy dopiero po śmierci Marszałka zrozumieli, jak Wielkim był Marszałek dla Państwa, wywarły bardzo silne wrażenie. Całe kazanie wysłuchane w wielkim napięciu. Po nabożeństwie ruszył pochód na plac sportowy na czele z młodzieżą szkolną, plutonem 24 pułku ułanów, orkiestrą, Oddziałami P.O.W. i Zw. Legjonistów, pocztami sztandarowemi, p.w. szkolnem, Zw. Strzeleckim, Rezerwistów, Straży Pożarnych, przedstawicielami władz i urzędów, w końcu licznie zgromadzonej publiczności. Po ustawieniu się pochodu na placu sportowym, wygłosił przemówienie Dr. Włodzimierz Markowski, sekretarz Wydziału Powiatowego. W podniosłych słowach wymieniony nakreślił te zasługi, jakie położył dla Państwa śp. Józef Piłsudski Pierwszy Marszałek Polski, od chwili konspiracyjnej pracy na rzecz Polski, utworzenia Legjonów jako zaczątka Armji Polskiej, zorganizowaniu potężnej Armji, która karnością i duchem imponuje światu, aż do chwili stworzenia potężnego Państwa. Po przemówieniu nastąpiło 2-minutowe milczenie, poczem orkiestra miejscowej straży pożarnej odegrała szereg pieśni żałobnych.”
W innych 22 miejscowościach nabożeństwa, pochody i przemówienia, poza Janowem ok. 18 tys. osób wzięło udział, Równocześnie nabożeństwa i okolicznościowe kazania w 6 synagogach, po nich ludność żydowska z młodzieżą szkolną i zarządami gmin wyznaniowych wzięła udział w pochodach, , łącznie ok. 3 tys. osób, Nabożeństwo żałobne w parafii prawosł w Otroczu, ok. 300 osób, kazanie okolicznościowe, – uchwała 18 maja Wydziału Powiatowego, nadzwyczajne posiedzenia z inicjatywy starosty, postanowiono poświecić pamięci matki zmarłego wodza narodu nowo budujący się szpital Pow Zw Samorz. w JL i nadać szpitalowi miano „Szpitala Powiatowego imienia Marji z Billewiców Piłsudskiej”, na uroczystości poświęcenia fundamentów szpitala przemówienie wygłosił starosta, w uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz, urzędów, czł WP, wszyscy wójtowie, i burmistrzowie z powiatu, licznie ludzie, – 17 RG w Chrzanowie postanowiła wybudować pomnik Marszałka w Ch, przeznaczono 100
zł, 285, Nazwać nowo budowaną szkołę jego imieniem, Komitet w Wierzchowiskach postanowił założyć boisko sportowe, a w miejscu, gdzie w 1923 r,. marszałek był przyjmowany przez miejscową ludność usypać kopiec – delegacje na pogrzebie, poczty sztandarowe w składzie 3 osób z organizacji Zw. Legionistów i POW, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Cechu Rzeźnicko-Masarskiego w Janowie, Spółdzielczego Stowarzyszenia Spożywców w Janowie, W uroczystościach w Radomiu ok. 60 osób, delegacje ZLiP, ZS, ZOSP, w Krakowie samorzutnie kilkaset osób z powiatu, 19 maja wpisanie kondolencji do księgi kondolencyjnej przedstawiciele władz, urzędów samorządu, Komitet Pow. wydał odezwę celem składania ofiar na dzwon Imienia Marszałka w kościele Opatrzności Bożej w Warszawie,

Piłsudski – Trumna z ciałem Piłsudskiego na żałobnej lawecie na warszawskim Polu Mokotowskim

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *